[برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در سایت کلیک کنید]
تعریف دوره

این دوره یکی از دوره های مهارتی زیر مجموعه پرستاری می باشد که از سه بخش آموزش نظری، عملی و کار آموزی بیمارستانی توسط مجری در مدت یک سال آموزش داده خواهد شد. و منتج به ارائه گواهی نامه مربوطه مورد تایید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به فرا گیران خواهد شد. فرد آموزش دیده بعنوان کمک پرستاری یک سالهبا گذراندن این دوره آموزشی تحت نظارت پرستاران اقدامات ایمن و مؤثر را مطابق با شرح وظایف مصوب برای بیماران انجام می دهند.

مشخصات دوره

نام دوره: یکساله مهارتی

طول دوره و شکل نظام آموزشی براساس آئین نامه و ضوابط دوره یک ساله آموزش با رویکرد مهارت آموزی می باشدو از سه بخش آموزش نظری، عملی و بالینی تشکیل می شود.

مدت آموزش نظری، عملی 2/5 ماه (دوماه و نیم) است.

مدت بالینی: 9 ماه بر طبق جدول ب انجام می پذیرد.

2 هفته پایانی دوره برای آمادگی فراگیران به منظور شرکت در آزمون نهایی در نظر گرفته شده است.

تعداد کل ساعات درس نظری و عملی بر اساس جدول 1

تعداد ساعات درسی در این دوره 300 ساعت است كه به شرح زیر می‌باشد:

دروس اختصاصی اجباری 300 ساعت

جهت اطلاعت بیشتر به سایت[برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در سایت کلیک کنید][برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در سایت کلیک کنید]
[برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در سایت کلیک کنید]