شته سبز سيب :
(Aphis mali = Aphis pomi , Green Apple Aphid )


بيشتر روي پاجوش ها و شاخه هاي جوان و چوبي نشده مشاهده مي شود .
گونه اي است تک ميزبانه
موجب زردي و پيچيدگي برگها و شاخه هاي جوان و ريزش گل و ميوه و ترشح عسلک(رشد فوماژين)
پيچيدگي برگ و سرشاخه و بدشکلي ميوه ها عارضه اي است که در اثر تزريق بزاق حشره ايجاد مي شود و يک بيماري Toxicogenic است .
پيچيدگي و خشکاندن سرشاخه ها بيشتر در نهالستان ها صورت مي گيرد.
در پوره هاي از تخم خارج شده کورنيکول ها به صورت 2 نقطه ي سياه رنگ مي باشد.
زمستان به صورت تخم روي شاخه ، تنه و پاجوش ها.
تخم ها عمدتا به صورت پراکنده در نزديکي جوانه ها قرار داده مي شوند.
ظهور شته هاي موسس همزمان با باز شدن جوانه هاست.


کهکشان سبز